Slovenská komora spotrebiteľských organizácii

Stanovy

v znení  prvého dodatku z 13. apríla 2019

v znení navrhovaného druhého dodatku zo 7. februára 2020

záujmové združenie právnických osôb

 

I

(1)     Zakladá sa Slovenská komora spotrebiteľských organizácii (ďalej len „komora“).

(2)     Komora je záujmových združením právnických osôb.

(3)     Názov komory je: Slovenská komora spotrebiteľských organizácii. Preklad názvu komory do angličtiny znie: Slovak Chamber of the Consumers Organisations.

(4)       Sídlom komory je Štúrova 3, 811 02 Bratislava. O zmene sídla komory rozhoduje rada. Tým nie je dotknuté právo smenu rozhodnúť o zmene sídla komory počas svojej schôdze alebo absenčným hlasovaním.

(5)     Komora sa zakladá na neurčitý čas.

 

Zásady, ciele a predmet činnosti

II

(1)     Komora vychádza zo zásad ochrany základných práv vyjadrených najmä v Ústave Slovenskej republiky, Listine základných práv a slobôd, Charty základných práv Európskej únie a Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dôležitou zásadou, ktorú uznáva a presadzuje komora, je zásada vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa vyjadrenou v článku 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 38 Charty základných práv Európskej únie.

(2)     V záujme presadzovania zásad uvedených v predchádzajúcom odseku zastupuje komora svojich členov s cieľom presadzovania práv ochrany spotrebiteľov.

(3)     Komora všestranne podporuje dialóg o ochrane spotrebiteľov založený na pluralizme a v prísnom súlade so zásadami uvedenými v odseku 1.

(4)     Komora je spotrebiteľským združením podľa osobitného predpisu.

(5)     Predmetom činnosti komory je:

a)  zastupovanie svojich členov v súlade so svojimi zásadami a cieľmi vo vzťahu k štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci, najmä vo vzťahu k ministerstvám a iným ústredným orgánom štátnej správy,

b)  zastupovanie svojich členov vo vzťahu k inštitúciám a iným orgánom a agentúram Európskej únie, najmä vo vzťahu k Európskej komisii,

c)   nadväzovanie vzťahov s podobnými organizáciami v Slovenskej republike, v iných členských štátoch Európskej únie a prípadne inde v zahraničí,

d)  vzdelávanie v oblasti ochrany spotrebiteľov; komora realizuje vzdelávacie činnosti najmä vo vzťahu k orgánom verejnej moci, k svojim členom a iným občianskym združeniam združujúcich spotrebiteľov prípadne obdobným organizáciám a k spotrebiteľom,

e)  poskytovanie pomoci svojim členom, najmä odbornej pomoci,

f)     zastupovanie svojich členov vo vzťahu k organizáciám zastupujúcim dodávateľov a poskytovateľov služieb,

g)  zriadenie, prevádza a podpora činnosti mediačného centra podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov,

h)  zriadenie, prevádzka a podpora činnosti stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

i)    podáva žaloby o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.

 

III

Organizačné zložky

(1)    Komora môže zriaďovať na návrh svojich členov organizačné zložky. Organizačné zložky nemajú právnu subjektivitu. Organizačné zložky sa zakladajú najmä na regionálnom a odbornom princípe.

(2)    Členmi organizačných zložiek sú členovia komory, ktorí požiadajú o vytvorenie organizačnej zložky a ktorých organizačná zložka príjme za svojich členov.

(3)    Organizačné zložky sú samosprávne. Svoje vnútorné veci si riadia sami. Sami si určujú aj svoju organizačnú štruktúru a svoje orgány.

(4)    Organizačnú zložku vedie predseda volený členmi organizačnej zložky.

 

IV

Členstvo

(1)    Členom komory môže byť len právnická osoba, ktorej ciele a predmet činnosti je v súlade s týmito stanovami a ktorá je založená a/alebo zriadená na ochranu práv alebo presadzovanie oprávnených záujmov spotrebiteľov.

(2)    Zakladatelia komory sa stávajú členmi dňom registrácie. Člena komory zastupuje štatutárny orgán alebo ním poverená fyzická osoba, ktorá preukáže oprávnenie zastupovať člena alebo konať v jeho mene.

(3)    Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením vstupného poplatku vo výške 50 eur, rozhodnutím rady o prijatí uchádzača za člena. Rada rozhodne o prijatí člena v lehote do 90 dní odo dňa pripísania vstupného poplatku v prospech bankového účtu komory. Tieto tri podmienky musia byť splnené kumulatívne. V prípade, ak rada v stanovenej lehote nerozhodne, vznikne členstvo uchádzačovi márnym uplynutím lehoty na rozhodnutie rady.

(4)    O prijatí uchádzača za člena môže rozhodnúť snem na schôdzi.

(5)    Členovia majú najmä tieto práva

a)  zúčastňovať sa na činnosti komory,

b)  zúčastňovať sa na schôdzach snemu,

c)   byť informovaní o činnosti komory,

d)  predkladať orgánom komory návrhy a podnety,

e)  predkladať návrhy na členov orgánov komory,

f)    požadovať informácie od rady,

g)  kedykoľvek vystúpiť z komory.

(6)    Členovia sú povinní najmä

a)  dodržiavať tieto stanovy,

b)  byť lojálni komore najmä pokiaľ ide o jej zásady a ciele,

c)   platiť členské.

d)    (vypustené).

(7)    Členstvo v komore zaniká najmä vystúpením, vylúčením a zánikom člena.

(8)    O vylúčení člena z komory rozhoduje rada. Dôvodom vylúčenia môže byť najmä hrubé porušovanie povinností podľa odseku 6.

(9)    Proti rozhodnutiu rady sa môže člen odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo odo dňa, keď sa o rozhodnutí preukázateľne dozvedel. Odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje kontrolná komisia.

 

 

Orgány komory

V

Snem

(1)    Najvyšším orgánom komory je snem.

(2)    Snem sa schádza na riadnych schôdzach spravidla raz ročne. Delegátov snemu určia členovia komory podľa vlastných vnútorných predpisov. Delegát preukazuje oprávnenie zastupovať člena alebo konať v jeho mene.

(3)    Snem sa môže zísť aj na mimoriadnej schôdzi, ak o to požiada tretina členov alebo kontrolná komisia.

(4)    Snem môže prijímať rozhodnutie aj absenčnou formou, spravidla prostredníctvom elektronickej komunikácie (najmä e-mail, videokonferencia).

(5)    Schôdzu snemu zvoláva rada.

(6)    Snem môže schváliť svoj rokovací poriadok.

(7)    Do pôsobnosti snemu patrí

a)  prerokovávanie činnosti komory,

b)  voľba a odvolávanie orgánov komory,

c)   schvaľovanie zmien stanov alebo nových stanov komory,

d)  rozhodovanie o zmene výšky vstupného poplatku,

e)  zriadenie a zrušenie stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu,

f)    zriaďovanie a zrušovanie organizačných zložiek komory, ktoré nie sú právnickými osobami,

g)  zriaďovanie a zrušovanie iných stálych alebo dočasných poradných orgánov komory alebo snemu,

h)  rozhodovanie o výške ročného členského,

i)    rozhodovanie o zrušení komory,

j)      ďalšie veci, ktoré mu na rozhodnutie predloží rada a/alebo ktoré mu patrí do pôsobnosti podľa platných právnych predpisov.

 

VI

Rada

(1)    Rada je výkonným orgánom komory. Rada vedie činnosť komory.

(2) Rada sa skladá z troch alebo piatich členov volených snemom na obdobie štyroch rokov. Členmi rady sú predseda, podpredseda a ďalší člen alebo členovia.

(3) Členom rady môže byť len zástupca člena.

(4) Funkčné obdobie všetkých členov rady je rovnaké. Ak dôjde k zániku členstva niektorého člena rady, snem zvolí na jeho miesto inú osobu na zostávajúce funkčné obdobie.

(5) Rada najmä

a)  zastupuje komoru dovnútra a navonok, tým nie je dotknuté ustanovenie čl. VII,

b)  zvoláva schôdze snemu,

c)   spravuje majetok komory.

(6) Rade pomáha výkonný riaditeľ. Výkonného riaditeľa vymenúva rada. Výkonný riaditeľ zabezpečuje administratívny chod komory. V pracovnoprávnych vzťahoch má výkonný riaditeľ postavenie vedúceho zamestnanca vo vzťahu k nižšie postaveným vedúcim zamestnancom alebo, ak ich niet, vo vzťahu k zamestnancom.

 

VII

Konanie v mene komory

(1)    Štatutárnymi orgánmi komory sú predseda, podpredseda a výkonný riaditeľ. Predsedu a podpredsedu volí snem na obdobie štyroch rokov spravidla spolu s ostatnými členmi rady.

(2)    Predseda najmä predsedá rade, pripravuje a vedie jej schôdze, riadi jej činnosť a riadi bežnú činnosť komory. Predsedu zastupuje pri výkone týchto práv a povinností podpredseda.

(3)    V mene komory koná predseda aj podpredseda samostatne. V mene komory koná výkonný riaditeľ spolu s predsedom alebo podpredsedom.

 

VIII

Kontrolná komisia

(1)     Kontrolná komisia je iniciatívny a kontrolný orgán komory.

(2)    Kontrolná komisia má troch členov volených snemom na obdobie piatich rokov. Funkčné obdobie každého člena kontrolnej komisie je samostatné.

(3)    Kontrolná komisia si volí svojho predsedu. Predseda kontrolnej komisie vedie jej činnosť. Predsedu kontrolnej komisie môže zastupovať podpredseda zvolený kontrolnou komisiu alebo iný člen kontrolnej komisie poverený kontrolnou komisiou.

(4)    Kontrolná komisia najmä

a)  kontroluje činnosť rady,

b)  kontroluje hospodárenie komory,

c)   môže požadovať od rady informácie a správy, na ktoré je rada poskytnúť do 30 dní,

d)  rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu rady o neprijatí uchádzača o členstvo.

(5)    Snem sa schádza na riadnych schôdzach spravidla raz ročne. Delegátov snemu určia členovia komory podľa vlastných vnútorných predpisov. Delegát preukazuje oprávnenie zastupovať člena alebo konať v jeho mene.

 

IX

Úprava majetkových pomerov

(1)    Komora samostatne hospodári so svojim majetkom. Komora používa svoj majetok na plnenie svojich úloh. Za hospodárenie komory je zodpovedná rada.

(2)    Príjmami komory sú najmä

a)  vstupný poplatok a členské,

b)  dary,

c)   dotácie a príspevky získané na základe grantov,

d)  príjmy z vlastnej činnosti.

(3)    Výdavkami komory sú najmä

a)  náklady na bežný chod komory a na činnosť jej orgánov

b)  náklady na komunikáciu s členmi a s verejnosťou, najmä prevádzka webovej stránky, vydávanie tlačovín a kontakt s médiami,

c)   náklady spojené s vedením účtovníctva.

 

X

Zrušenie komory a likvidačný zostatok

(1)    O zrušení komory rozhoduje snem.

(2)    Ak sa komora zrušuje bez právneho nástupcu, snem určí likvidátora.

(3)    Likvidátor sa stáva štatutárnym orgánom komory. Likvidátor vykoná likvidáciu komory. Likvidácia sa riadi primerane ustanoveniami o likvidácii obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka.

(4)    Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov komory. Každý člen má právo na rovnaký podiel z likvidačného zostatku.

 

XI

Záverečné ustanovenia

(1)    Komora vzniká registráciou príslušným správnym orgánom.

(2)    Až do zvolenia orgánov komory vykonáva funkciu štatutárneho orgánu osoba určená zakladateľmi (dočasný štatutár).

(3)    Dočasný štatutár zvolá do dvoch mesiacov od vzniku komory ustanovujúcu schôdzu snemu.

(4)    Do dňa ustanovujúcej schôdze snemu vrátane tohto dňa môžu právnické osoby požiadať o členstvo v komore. Ak právnické osoby spĺňajú podmienky členstva, stávajú sa členmi v deň ustanovujúcej schôdze. V prípade pochybností o splnení podmienok rozhodne o členstve na ustanovujúcej schôdzi snem.

 

 

 

 

V Košiciach dňa 8. 10. 2015